Rada kraje schválila dotační program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019. Kraj uvolní ze svého rozpočtu 2 mil. Kč na podporu stávajících i začínajících včelařů, stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství.

Žádosti bude možné podávat v termínu od 2. 5. 2019 do 28. 6. 2019 prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz. Více informací lze nalézt na webové stránce Moravskoslezského kraje v sekci „Dotace“ https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_zp.html.

Dotaci lze získát na následující dotační tituly:

– podpora začínajících včelařů,
– obnova včelích úlů,
– vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu,
– vyšetření moru včelího plodu,
– pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor,
– podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Podmínky dotace:

– žadatelem je fyzická osoba, která má na území Moravskoslezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace věku 18 let,
– požadovaná celková výše dotace na jednoho žadatele může být minimálně 5.000 Kč a maximálně 50.000 Kč,
– maximální výše dotace je 75% uznatelných nákladů,
– dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět dotace v rozsahu spolufinancovaném poskytovatelem poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie,

Podpora začínajících včelařů:

– žádat o dotaci lza na nákup 3-10 ks oddělků včel z chovu, který se účastní uznaného šlechtitelského programu včely kraňské, a každý oddělek bude na minimálně pěti rámkách či v jednom nástavku úlu, a ke každému z těchto oddělků a nikoli samostatně na pořízení nových nástavkových úlů, každý minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky

Obnova včelích úlů

– žádat o dotaci na pořízení tří až deseti nových nástavkových úlů jedním stávajícím včelařem s likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky

Vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu

– dotaci na vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafinu lze žádat nejvýše na 10 takových vyšetření

Vyšetření moru včelího plodu

– dotaci na vyšetření moru včelího plodu lze žádat nejvýše na 50 takových vyšetření

Pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor

– žádat na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor se zavazuje užívat takové zařízení alespoň dva roky a přednostně pro potřeby svých členů

Podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství

– dotace na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství se podle tohoto programu poskytuje jen na pořádání jednodenních bezúplatných kurzů o včelařství pro nejméně pět osob, které nejsou členy žádného včelařského spolku